Hong Kong Immigration

企業移民方案

 

“成立企業、移民香港”

企業家來港投資簽證
該簽證之申請人需要:
(1)持有相關學士學位或專業資格;
(2)擁有/管理香港註冊公司;
(3)提供商業計畫,證明該公司兩年內不會倒閉、創造本地就業/引進新技術


首簽3年,續簽年期為3和1年。申請人須每年來港或居港90天。公司不倒閉、按年提交詳細財政報告、依法繳付香港商業稅。滿7年即可申請永居權。

Hong Kong Immigration
Corporate Services

聯絡我們

如有任何查詢,歡迎與我們的顧問聯絡。
 

電話:               +852 2541 1599

傳真:               +852 2541 3355

電郵:                info@prior.com.hk

辦公室地址:    香港灣仔告士打道39號夏愨大廈9樓902-905室